برج مسکونی وزیری زاده

تاریخ شروع پروژه: سال 1393

حجم بتن ریزی: 1700 مترمکعب

وضعیت: در حال ساخت

آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان 17 شرقی