مجتمع پزشکی سرتیپی

تاریخ شروع پروژه: سال 1394

حجم بتن ریزی: 3000 مترمکعب

وضعیت: در حال ساخت

آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان مهر شرقی