مجتمع صبا نفت

تاریخ شروع پروژه: سال 1393

حجم بتن ریزی: 15000 مترمکعب

پیمانکار: سازه فلز پایدار

آدرس: اهواز، میدان چهارم، کیانپارس، جنب مخابرات