پروژه زیر گذر خلیج فارس اهواز

تاریخ شروع پروژه: سال 1392

حجم بتن ریزی: 10000 مترمکعب

کارفرما:شهرداری اهواز

پیمانکار: سازمان عمران ساحل کارون

وضعیت: پایان یافته در 1393