پروژه دیوار ساحلی کارون

تاریخ شروع پروژه: سال 1384

حجم بتن ریزی: بالای 300 هزار مترمکعب تا حال حاضر

پیمانکار: پیمانکار سازمان عمران ساحل کارون

وضعیت: در حال ساخت

آدرس: محل پروژه شرق و غرب رود کارون در محدوده شهر