مرکز خرید الماس شهر

تاریخ شروع پروژه: سال 1393

حجم بتن ریزی: 2000 مترمکعب

کارفرما:سازنده تحیری و راضی پور

حجم بتن ریزی: 3000 مترمکعب

آدرس: اهواز، کیانپارس، نبش خیابان 9 شرقی