بیمارستان 160 تختخوابی اطفال اهواز

تاریخ اجرا پروژه: سال 1388

محل پروژه: اهواز، میدان چهار شیر

حجم بتن ریزی: 8000 مترمکعب

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

پیمانکار: شرکت تاسیساتی رهگا

وضعیت: در حال اجرا